>> Back to Concert List

Concert

張國榮告別樂壇演唱會   (Leslie Final Encounter Concert 1989)

地點:                         香港紅磡體育館
日期:                         Dec 21, 1989 - Jan 22, 1990
場數:                         33場
主辦機構:                 恆星娛樂有限公司
製作統籌:                 陳淑芬
監製:                         陳永鎬
音樂總監:                 Chris Babida
舞蹈編排:                 梁俊宗
特別嘉賓:                 黎小田
張國榮服裝造型:     張國榮
舞蹈藝員服裝設計: 陳華國